ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
   กำลังพล
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
                    กำลังพล
   ด.ต.ทรงเดช   จำรัส      ผบ.หมู่งานป้องกัน
  ด.ต.พลัฎฐ์  สุวรรณธาดา      ผบ.หมู่งานป้องกัน
        ด.ต.คม   สัพโส       ผบ.หมู่งานป้องกัน
  ด.ต.นฤพนธ์   แทนบุญ    ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.เกรียงไกร  แป้นศรี      ผบ.หมู่งานป้องกัน
        ด.ต.เสน่ห์  ขำวิจิตร์          ผบ.หมู่งานป้องกัน
ด.ต.สมชาย   เนื้อจันทา     ผบ.หมู่งานสืบสวน
   ด.ต.ดำรงค์   พลูสุข     ผบ.หมู่งานป้องกัน
    ด.ต.ศรีชาติ  ท้าวนอก์        ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.สุพจน์   สาระพันธ์     ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.สงกรานต์  จันอำพันธ์       ผบ.หมู่งานป้องกัน
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
ด.ต.กัมปนาท  โลห์สุวรรณ     ผบ.หมู่งานป้องกัน
     หน้าถัดไป