พันธกิจ
        ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
พันธกิจ สภ.คลองหาด พันธกิจข้อที่ 1 : ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงานและการให้บริการ มีภารกิจ ดังนี้                 1. ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำทุกอย่างเพื่อความผาสุขของประชาชน                 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยยึดถือความพึ่งพอใจของประชาชนเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่สุด พันธกิจข้อที่ 2 : ปรับเปลี่ยน จิตวิญญาณ จิตสำนึก และพฤติกรรมของตำรวจ ให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของประชาชน โดยเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบและอุดมคติของตำรวจ มีภารกิจ ดังนี้                 1. อบรมชี้แจง ปลูกจิตสำนึก เปลี่ยนแปลงค่านิยมวิถีชีวิต โดยให้ทุกคนมีจิตสำนึกว่าตำรวจเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ ต้องประพฤติคนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด                 2. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา และ มีอาชีพเสริมที่สุจริตเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย                 3. คณะกรรมการ กต.ตร. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและครอบครัวที่มีวิถีชีวิตที่ดีงามทุก 3 เดือน เพื่อมอบรางวัล เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในทางที่ดีขึ้น พันธกิจข้อที่ 3 : ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการปราบปราม การอำนวยความยุติธรรม และการบริการประชาชน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน มีภารกิจ ดังนี้                 1. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง อย่างจริงจัง                 2. ด้านการป้องกันปราบปราม ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้                     2.1 โครงการปราบปรามยาเสพติด                     2.2 โครงการออกติดตามตัวผู้ต้องหาหลบหนี                     2.3 โครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำต่อต้านยาเสพติด                     2.4 โครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำนักเรียน , นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด                     2.5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด                     2.6 โครงการ D.A.R.E.                     2.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสายตรวจ                     2.8 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือจราจร                     2.9 โครงการให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจร                     2.10 โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ                     2.11 โครงการสายตรวจเตือนภัย                
       หน้าต่อไป