ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
 3. แผนปฏิบัติการ คำสั่งปฏิบัติการ                     3.1 การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด                     3.2 จัดชุดปราบปรามแรงงานต่างด้าว                     3.3 ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจ ร่วมโครงการจัดหวัด อำเภอ เคลื่อนที่                     3.4 ควบคุมและกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการจราจร                     3.5 ชุดปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง                     3.6 จัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในงานเทศกาลต่าง ๆ                     3.7 มอบหมายนายตำรวจรับผิดชอบพื้นที่                     3.8 ซักซ่อมแผนเผชิญเหตุ                     3.9 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามปกติ                     3.10 เร่งรัดกวดขันจับกุมการพนันสลากกินรวม                     3.11 แผนถวายความปลอดภัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์                     3.12 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันภยันตราย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเทศกาลต่าง ๆ                     3.13 คำสั่งปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่                     3.14 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข สภ.คลองหาด                     3.15 คำสั่งปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเขตพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และตามคำสั่งของหน่วยเหนือสั่งการ                     3.16 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรม และจัดการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ                     3.17 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้างของสภ.คลองหาด                     3.18 แผนปฏิบัติกาปราบปรามผู้มีอิทธิพล                     3.19 คำสั่งปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเหตุคนร้ายปล้นทรัพย์ในรถโดยสารประจำทาง                     3.20 แผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด                     3.21 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา                     3.22 คำสั่งปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ สภ.คลองหาด                     3.23 คำสั่งให้ตำรวจประจำสถานศึกษาเพื่อแก้ไขยาเสพติด                     3.24 คำสั่งอื่น ๆ                 4. ด้านอำนวยความยุติธรรม                     4.1 ควบคุมสำนวนการสอบสวน                     4.2 ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร. ประเมินพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่อง พันธกิจข้อที่ 4 : ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของตำรวจอย่างจริงจัง มีภารกิจ ดังนี้                 1. จัดชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์เข้าพบประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย                 2. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ                  3. จัดประชุม กต.ตร. สถานี เพื่อร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                 4. จัดฝึกอบรมตำรวจอาสา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ พันธกิจข้อที่ 5 : โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีภารกิจ ดังนี้                 1. การปฏิบัติหน้าของตำรวจ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด มีความโปร่งใส                 2. ประกาศพันธะไว้ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติอย่างชัดเจน